Vanliga frågor

Går det att hänvisa till BBV i våtrum när man använder andra ytmaterial så som till exempel microcement?

Svar: Nej, BBV gäller endast när keramik ska användas som ytskikt. De tätskiktssystem som provats och godkänts av BKR är avsedda för användning under keramiska beklädnader och även fästmassan är en del av det godkända systemet. Vill man ha andra ytskikt i våtrummet, t.ex. microcement eller liknande, och ändå använda ett keramiskt tätskiktssystem måste man kontakta leverantören för ett godkännande. Man kan inte hänvisa till BBV i dylika fall och det ska heller inte utfärdas något Kvalitetsdokument.

Kan man ha flera olika ytskiktsmaterial i ett och samma våtrum?

Svar: Ja, det är fullt möjligt att till exempel ha delar av väggarna kaklade och andra delar målade. Man måste då förhålla sig till de olika branschregler som gäller för respektive ytskikt.
Här är det viktigt att tänka på att skapa överlapp mellan de olika tätskiktssystemen i enlighet med såväl branschregler som systemtillverkarens anvisningar. Det är också viktigt att man är noga med samordningen mellan de olika yrkesgrupper som är inblandade.

Vad gäller i utrymmen med tillskjutande fukt?

Svar: Som beställare bör man alltid noggrant samråda med sin entreprenör vid tillskjutande markfukt.

Konstruktioner med tillskjutande markfukt innebär att man har en betongplatta med direktkontakt mot mark som saknar underliggande/ utvändig isolering. Det betyder att inträngning av fukt utifrån i form av diffussion kan transporteras genom konstruktionen utan att stoppas upp.
Undantag kan i dessa fall medges från kravet att samtliga vägg- och golvytor i ett våtrum ska förses med godkänt tätskiktssystem.
Grundtanken är att man i dessa utrymmen begränsar tätskiktets utbredning till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning t.ex. duschplats. Fördelning av ytor med eller utan tätskikt bedöms i det enskilda fallet. En förutsättning för ytor som lämnas utan tätskikt är att de består av mineraliskt material.

En annan lösning som kan vara möjlig är att använda ett diffusionsöppet tätskikt. Ett diffusionsöppet tätskikt gör det möjligt för tillskjutande fukt utifrån att transporteras genom konstruktionen men hindrar vatten inifrån från att tränga in i konstruktionen.
Notera att diffusionsöppna tätskikt inte är formellt godkända av BKR.
De skall därför endast användas i nära samråd med tillverkaren av tätskiktet.

Annat att tänka på i utrymmen med tillskjutande fukt:
Vill man ha golvvärme i oisolerade utrymmen måste produkten vara avsedd att användas i fuktig miljö. Golvvärme i kombination med tillskjutande markfukt och dålig isolering ger upphov till komplexa frågeställningar om t.ex. oönskad fuktvandring och dålig värmeekonomi. Rådgör därför alltid med såväl entreprenör som systemleverantör.
Även beträffande andra material såsom flytspackel och spackel är det av största vikt med rätt materialval och att detta görs i nära samråd med leverantören.

Även valet av plattor är viktigt i utrymmen med tillskjutande fukt. Generellt skall man undvika alltför stora plattor och alltför smala fogar. Rekommenderad maxstorlek för plattor är 900 cm2.
Lyssna gärna på vårt temaavsnitt om tillskjutande markfukt i Kakelpodden.

 

När behöver man anlita en besiktningsman?

Svar: Normalt ska man inte behöva besiktiga ett våtrum som är utfört av ett behörigt företag där man fått ett Kvalitetsdokument. Om man misstänker att ett arbete är felaktigt utfört på något sätt ska man alltid börja med att påtala saken för sin entreprenör. Kommer man då inte överens kan det vara lämpligt att kontakta en oberoende besiktningsman. Efter besiktning får du ett besiktningsprotokoll som tar upp eventuella fel som upptäckts. Protokollet är ett juridiskt dokument som beställaren kan hänvisa till vid reklamation eller vid en rättslig tvist.

Vad innebär det att ett företag är behörigt?

Svar: Ett behörigt företag har genomgått BKRs kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt våra branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKRs kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt när det gäller underlag och tätskiktssystem enligt BBV. Ett behörigt företag skall alltid arbeta enligt BBV om inte annat avtalats.

Vad kan jag kräva av ett behörigt företag?

Svar: Att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 9.3. Entreprenören skall till beställaren lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsammans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem.

Är det ett lagkrav att man måste följa branschreglerna?

Svar: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. Vid en konsumententreprenad skall dock ett avtal om BBV alltid anses vara slutet vid anlitandet av ett behörigt företag om inte annat avtalats. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Vad kostar det att renovera mitt badrum?

Svar: Den frågan går inte att besvara eftersom både materialpriser och timpriset som entreprenören tar ut varierar. För att kunna jämföra priser kan det därför vara lämpligt att ta in offerter från flera plattsättare innan du bestämmer dig för vem du skall anlita.

Vad bör man tänka på när man anlitar och skriver avtal med en entreprenör?

Svar: Upprätta om möjligt alltid ett skriftligt avtal där ni så noggrant som möjligt går igenom vilka arbeten som skall utföras, materialval, tid för arbetet samt pris och betalningsvillkor. Med ett noggrant utformat avtal minskar risken för oenighet om vad som överenskommits. Använd gärna Hantverkarformuläret vid upprättandet av avtalet. Formuläret går att ladda ner via länken ovan.

Vid avtal mellan entreprenör och enskild konsument är det alltid konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser-hantverksformuläret som gäller.

Måste man ha tätskikt i tvättstuga och gästtoalett?

Svar: Tvättstuga, gästtoalett samt rum med vv-beredare skall förses med tätskikt på golvet. Tätskiktet viks upp ca 50 mm på väggen. På väggen behöver man inte tätskikta.

Går det att använda keramik på väggen i bastun?

Svar: Det går bra men direkt bakom aggregatet är det bättre att man istället har någon form av plåt. Det är även viktigt att man väljer en väggskiva med mycket god formstabilitet som underlag för att minska risken för plattsläpp. Rådgör alltid med din skivleverantör om lämpligt val.

Kan man byta enstaka plattor?

Svar: Ja, det kan gå.

Torra utrymmen:
För att säkerställa att angränsande plattor inte blir skadade bör man kratsa ur fogen runt plattan innan den mejslas bort. Använd skyddsglasögon.

Våta utrymmen:
Här måste man även säkerställa att ett nytt tätskikt blir korrekt applicerat om det följer med den bortmejslade plattan samt att det nya får ett överlapp mot det befintliga tätskiktet i enlighet med tätskiktstillverkarens anvisningar.
Detta är en komplicerad operation som inte alltid går att utföra. Det finns dock inget generellt förbud mot bryta och reparera ett tätskikt.
Samråd med tätskiktstillverkaren.

Kan man sätta ett nytt lager keramik utanpå/ovanpå den gamla keramiken?

Svar: Det kan fungera men är egentligen en fråga om materialval och skall därför alltid stämmas av med materialtillverkaren.

På väggar i våtutrymmen måste man säkerställa att det bakomliggande konstruktionen kan bära den dubbla vikten keramik.

Metoden innebär inte en renovering i ordets rätta bemärkelse men får betraktas som ett vedertaget alternativ för kosmetiska förändringar.

Viktigt: om denna metod används för att rätta till ett bakfall så är inte problemet löst i grunden. I branschreglerna framgår under punkt 4.2 att golvlutning mot avlopp skall finnas såväl i underlag för tätskikt som i ytskiktet.

Varför måste äldre brunnar bytas när våtrummet renoveras?

Svar: 1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Bl.a. blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar.

Därför skall alltid brunnar äldre än från 1990 bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt.
Här kan du ladda ned en skrift om äldre golvbrunnar med information om när de fanns på marknaden med mera.

Är det fel enligt BBV om brunnen är närmre väggens tätskikt än 200 mm?

I branchreglerna (BBV) finns inget mått angivet för brunnens placering och det behöver därför inte vara ett fel eller avvikelse om brunnen ligger något närmare väggen än 200 mm. Det ska dock gå att täta den enligt tätskiktsleverantörens anvisning på det aktuella avståndet. Annars är det ett fel. Måttet 200 mm finns i Säker Vattens branschregler. Som entreprenör är det därför lämpligt att informera beställaren om detta så att denne kan ta beslut om avvikelse gentemot VVS-installatören innan tätskiktet appliceras. Brunnens placering bör noteras i kvalitetsdokumentet som en ”övrig upplysning” alternativt en hänvisning till VVS-installatörens avvikelsenotering.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU