Så här hanterar BKR personuppgifter

För att kunna administrera och följa upp kraven på behöriga företag och utbildade plattsättare  som följer av Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV behöver vi hantera personuppgifter. Vi värnar om din integritet och säljer aldrig uppgifterna till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du lämnar dina uppgifter till oss.
Har du frågor så kan du alltid kontakta oss på info@bkr.se

Genom att anmäla dig till våra utbildningar eller ansöka om behörighet accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in dina uppgifter och hur de används.

Insamling och användande av data

Denna policy täcker in all data vi samlar in; från våra webbformulär, ansökningshandlingar, kursdeltagarlistor sociala media, telefon eller mejl.

Information som du ger till oss
Du kommer indirekt eller direkt att ge oss information om dig själv och ditt företag t.ex. när du anmäler dig till någon av våra kurser, ansöker om behörighet för ditt företag och anger behöriga plattsättare som är anställda i företaget, när du kontaktar oss via vår hemsida, via e-post, telefon eller sociala medier. Informationen kan vara:

 • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer (endast vid kurs-och behörighetshantering), adressinformation, e-post, telefonnummer, yrkesroll och arbetsplats.
 • Betalningsinformation: fakturaadress, referensperson. Detta görs endast på företagsnivå och faller under Dataskyddsförordningen endast i de fall företaget är en enskild firma.

Information som vi sparar
En del av den information du ger oss sparar vi i vårt CRM-system där vi lagrar alla personuppgifter som är relevanta för vår behörighetsverksamhet.

Person- och kontaktinformation:

 • Namn och personnummer, (för personer som går våra behörighetsutbildningar och inte är anställda i enskilda firmor) samt uppgifter om när du gått våra behörighetsutbildningar.
 • Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer (för personer/enskilda firmor som går våra kurser).

Varför vi samlar in uppgifter, vad de används till och med vilken rättslig grund

 • Via våra kurser och behörighetsansökningar
  Den övervägande andelen personuppgiften vi samlar in härrör sig till vår utbildningsverksamhet som i sin tur syftar till behörighet enligt BBV.
  Vi behöver här personuppgifter för att kunna säkerställa identitet på utbildade plattsättare/ arbetsledare samt behöriga företag som är enskilda firmor.
  Rättslig grund: Intresseavvägning.
 • Övriga kontaktpersoner på medlemsföretag inom PER och KAF
  Enskilda personer kan registreras med namn e-postadress efter eget önskemål. Medlemsföretag och övriga anmälda kontaktpersoner inom PER och KAF får och förutsätts regelbundet ta del av våra medlemsutskick via mail och i undantagsfall post. Informationen är av karaktären mötesinbjudningar, teknisk information eller annan relevant medlemsinformation. Reklam-eller försäljningserbjudanden förekommer inte.
  Rättslig grund: Intresseavvägning.
 • När du som konsument direkt eller indirekt anlitar ett behörigt företag för våtrumsarbete enligt BBV
  Det kvalitetsdokument som det behöriga företaget lämnar efter avslutat arbete registreras digitalt och sparas i BKR,s databas. Namn på beställare och fastighetsbeteckning och/eller adress finns här noterat. Dokumentet finns ej i utskrivet format hos BKR och lämnas aldrig ut från oss.
  Rättslig grund: Intresseavvägning
 • Prenumeranter av tidning och nyhetsbrev
  Den tryckta tidskriften LERA skickas förutom till medlemsföretag registrerade i BKRs CRM till försäkringsbolag, arkitekter, skolor, samt andra som anmält att de önskar prenumerera. Kontaktperson (namn) och postadress finns noterade i ett antal excellistor med prenumeranter.
  Nya prenumeranter tillkommer via kontaktformulär på webben samt via tryckt kupong. Uppgifterna i listorna tas bort efter önskemål via kontakt med BKR.
  Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke
 • BKRs digitala nyhetsbrev
  Anmälan till vårt digitala nyhetsbrev sker genom genom kontaktformulär på webben. och endast namn samt e-postadress sparas. Mottagare av nyhetsbrevet kan opt-outa sig själv.
  Rättslig grund: Samtycke

Sökbarhet på bkr.se

Behöriga företag och besiktningsmannaföretag, även sådana som är enskilda firmor, kan sökas av tredje part via BKR,s hemsida. Detta som en service och en möjlighet att få bekräftat att ett visst företag har behörighet eller som en möjlighet att hitta ett behörigt företag.
Vid sökning av företag via organisationsnummer presenteras namn adressuppgifter till det sökta företaget om detta finns i BKR,s register. Om det sökta företaget är en enskild firma sker dock ingen exponering av adressuppgifter utan systemet ger endast en bekräftelse att företaget innehar behörighet.

Delar vi informationen?

BKR säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Vi är generellt mycket restriktiva med att delge person- och företagsuppgifter till annan part. Det kan förekomma att vi delar med oss av dina adressuppgifter till andra anslutna företag eller till företag med vilka BKR tecknat avtal om riktade medlemserbjudanden eller till partners för IT-hantering för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Med dessa företag har BKR tecknat så kallade Personuppgiftsbiträdesavtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar alla uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. När det gäller redovisningskrav sparar vi uppgifterna så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Du har rätt att bli glömd om dina uppgifter samlats in med grund av ditt samtycke. Radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat eller om de baseras på berättigat intresse. Om du inte tycker att det finns berättigat intresse eller berättigade skäl är felaktiga har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

BKR 2018-05-16

 

 

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU