Vår miljöpolicy

Denna miljöpolicy har antagits av Byggkeramikrådets ägarorganisationer. Plattsättningsentreprenörers Riksförening och Kakelföreningen, och anger de övergripande principerna för styrning av medlemsföretagens miljöarbete.

Målet med Byggkeramikrådets verksamhet är att främja en bred och sund användning av byggkeramik i svensk byggverksamhet. En naturlig del av detta arbete är att verka för att användningen av byggkeramik också sker med mesta möjliga miljöhänsyn i byggprocessens och brukandets alla led.

Byggkeramik, kakel- och klinkerplattor, är till sin natur ett miljövänligt materialval. Kakel och klinker avger inga som helst emissioner. Fäst- och fogmassor avger mycket ringa emissioner. Livslängden för keramiska konstruktioner, både den tekniska och den ekonomiska, är mycket lång och underhållsbehovet är ringa. Rengöring kan i normalfallet genomföras med städprodukter med ingen eller mycket liten miljöpåverkan. Kakel och klinker är dessutom väl lämpade för återanvändning eller återvinning.

För att ytterligare förstärka och fördjupa denna miljöprofil skall Byggkeramikrådet verka för att medlemsföretagen:

  • Upprättar policy och handlingsplan för det egna miljöarbetet.
  • Utöver att följa gällande miljölagar och regler också skall arbeta för ständig förbättring inom miljöområdet
  • Aktivt och med öppenhet informerar om miljöeffekter av byggkeramiska konstruktioner och arbetet med installation av dessa.
  • Tillhandahåller produkter som i mesta möjliga mån är tillverkade av råvaror med lång tillgänglighetstid samt låg påverkan på ekosystemet vid utvinning och tillverkning.
  • Upprättar och tillhandahåller miljödeklarationer för de produkter som levereras och används. Deklarationerna sammanställs i enlighet med de riktlinjer för byggvarudeklarationer som upprättats av Byggsektorns Kretsloppsråd och är baserade på internationell standard inom miljöområdet.
  • Arbetar för att material och konstruktioner i angränsande byggnadsdelar är uppbyggda på ett sådant sätt att byggkeramiska produkter och konstruktioner med lägsta möjliga miljöpåverkan kan väljas.
  • Söker upp och nyttjar transportsystem som erbjuder minsta möjliga energiuttag och lägsta möjliga miljöpåverkande effekt.
  • Genomför entreprenader på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn.
  • Arbetar för att, med fördel lokala, system för återbruk och återvinning av byggkeramiska produkter etableras.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU