Tävlingsbestämmelser

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Byggkeramikrådet i samråd med Sveriges Arkitekter.

Målgrupp
Tävlingen är en allmän idétävling öppen för studenter inskrivna vid programmen för
arkitektur på svenska högskolor (LTH, CTH, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH, SLU
Ultuna och SLU Alnarp).

Språk
Tävlingsförslag ska vara på svenska.

Tävlingsjury
De anonyma tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury bestående av:

Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter
Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd, utsedd av Sveriges Arkitekter
Adam Ulveson, arkitektstudent, KTH
Magnus Janson, Byggkeramikrådet, ordförande
Tävlingsfunktionär är Katarina Silfverswärd Wintzell, Byggkeramikrådet

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor kan ställas till tävlingsfunktionären, Katarina Silfverswärd Wintzell,
via e-post: katarina@bkr.se

Tävlingsbidraget
Tävlingsbidraget ska vara anonymt, endast märkt med ett motto. Det kan utformas och
lämnas in av en eller max två personer i samarbete.
Tävlingen är uppdelad i två etapper. Etapp 1 är öppen för alla tävlande. Efter inlämningstidens
utgång utser juryn 3 bidrag som går vidare till Etapp 2 – byggfas av Artefakt.

INLÄMNINGSKRAV
• Etapp 1:
Övergripande koncept av Saluhallen + koncept av Artefakt presenteras på 3 st A3
i liggande format, i digital form (pdf, maxstorlek 10MB).
Alla planscher ska i nedre högra hörnet vara märkta med bidragets motto. Modeller,
ritningar eller annat icke digitalt material kan inte tas emot.
För att garantera anonymitet ska tävlingsbidraget vara fritt från spårbar information
om upphovsperson m.m, endast mottot ska vara märkt på bidragets samtliga planschers
nedre högra hörn samt i filnamnet.
Saluhallen presenteras på 2 st bredvidliggande A3. Artefakten presenteras på 1 st
liggande A3.
Tävlingsbidraget för etapp 1 ska på de 3 inlämnade A3 innehålla följande:
A. Kortfattad beskrivning av verket, i text, på tävlingsbidragen
a) bärande idé
b) rumslig beskrivning
c) ingående produkter
B. Åskådliggörande av verket med ritningar, skisser eller bilder på tre liggande
A3-sidor.
a) konceptskisser för dels rummet/saluhallen, dels dess Artefakt
b) plan(er)/ sektion(er)/ Fasad(er) för rummet/saluhallen i skala 1:200 (2 st A3)
e) Plan/sektion/fasad-uppställning för artefakt 1:20 (1 st A3)

• Etapp 2:
Juryn väljer från alla inlämnade tävlingsbidrag ut 3 bidrag/finalister som går vidare
till etapp 2 – byggfas av Artefakt.
I detta andra moment kommer de utvalda tävlande att få upprätta sina idéer i
fullskala och bygga sitt ”Koncept Artefakt” fysiskt tillsammans med handledare från
kakelbranschen, utan insyn från juryn. Under ett antal dagar i mitten av november
(preliminärt 19-20 november) kommer man tillsammans med handledare och tävlingsfunktionärer
genomföra själva byggfasen i Stockholmsområdet (information om
plats meddelas senare). Material, verktyg, lokal, och andra eventuella omkostnader
för uppförandet bekostas och tillhandahålls på plats av arrangören, Byggkeramikrådet.
Förslagsställarna ska inför etapp 2 ha en uppfattning om objektets uppbyggnad
(stomme) och genomförbarhet, så att de i dialog med handledare på plats för uppbyggnad
kan uppföra Artefakten. Artefakten ska vara uppdelningsbar på ett rationellt
sätt för att kunna flyttas till utställningen efter uppförandet. Den ska kunna
nedmonteras, transporteras och monteras upp igen på ett enkelt sätt inför utställningen.

INLÄMNING
Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är den 30 september 2016. Senast kl. 15.00 denna
dag ska tävlingsförslag mejlas till tävlingsfunktionären på Byggkeramikrådet,
epost: katarina@bkr.se
Mejlet med det inskickade bidraget som bifogad fil (pdf, max 10 MB) fungerar som
namnsedel och ska innehålla information om namn på bidragsställaren/bidragsställarna
(max 2 personer i samma team) samt information om skola, adress, telefon och e-post.
Inskickade bidrag kommer hanteras konfidentiellt av tävlingsfunktionären och alla bidra
presenteras helt anonymt till juryn av denne.

Prissummor
Det vinnande tävlingsbidraget från etapp 2 kommer att belönas med 20.000 kronor.
Observera att prissumman är beskattningsbar inkomst.

Bedömningskriterier
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av de olika deletapperna. I sammanvägning
kommer stor vikt läggas vid grundkonceptet, etapp 1, men etapp 2 fäller det slutgiltiga
avgörandet.
Tävlingsbidragen i Etapp 1, Saluhallen + Koncept Artefakt, kommer att bedömas i samspel
mellan rum och Artefakt, i sin helhet utifrån följande kriterier som anges utan inbördes
rangordning och utifrån de förutsättningar och önskemål som framgått i programmet:
• Innovationshöjd
• Arkitektonisk gestaltning
• Funktioner
• Tillvaratagande av keramikens materialegenskaper
• Artefaktens möjlighet att presenteras som en egen enhet.
Tävlingsbidragen i etapp 2 Artefakten – uppbyggnaden, kommer framförallt följande
bedömas:
• Objektets förmåga att förstärka och förmedla projektets essens
• Skulptural kraft
Intentionen med denna uppgift är att mer ingående kunna göra materialundersökningar
(kakel + klinker) som förstärker och nyanserar den mer generella representationen av
Saluhalls-konceptet.

PUBLICERING
Tävlingsjuryns utlåtanden kommer att publiceras efter att tävlingens resultat offentliggjorts
i samband med prisutdelningen som sker den 24 november 2016 dit alla förslagsställare
i tävlingen bjuds in att delta.
Publicering sker på arrangören, Byggkeramikrådets, hemsida www.bkr.se.
Sveriges Arkitekter och arrangören, Byggkeramikrådet, äger rätt att publicera samtliga
tävlingsresultat på sina hemsidor, i sina tidningar och på prisutdelningen. All publicering
av tävlingsbidrag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av den/de tävlandes
namn.

Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören, Byggkeramikrådet, innehar den materiella äganderätten till tävlingsbidragen
från etapp 1och 2. De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten för
sina bidrag.
Tävlingsbidrag Artefakt från etapp 2
Arrangören, Byggkeramikrådet, innehar den materiella äganderätten om inget annat
avtalas med bidragsgivarna.

Godkännande
Ur tävlingssynpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av juryn samt
av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.
Stockholm den 10 maj 2016
Magnus Janson, Sara Grahn,
Juryns ordförande, Byggkeramikrådet Arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter
Rachid Lestaric, Klas Ruin,
Arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter Arkitekt, SAR/MSA, Spridd,
Adam Ulveson,
Arkitektstudent, KTH

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU